Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılması gibi hususları düzenlemektedir.
Bu işlemleri; Terekenin idaresi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri,  vasiyetnamelerin hazırlanması vb. gibi olarak sıralayabiliriz.
Kozyatağı Hukuk Bürosunca sunulan bu hukuk dalındaki dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Mirasçılık belgesinin alınması
 2. Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 3. Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 4. Mirasta defter tutulması
 5. Terekede ihtiyadi tedbirler
 6. Tenkis ve mirasta iade davaları
 7. Vasiyetnamenin iptali davaları
 8. Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi)
 9. Vasiyetnamenin iptali davaları
 10. Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi)


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Medeni kanun’a göre miras paylarının hesaplanması
 2. Mecelle’ye göre miras paylarının hesaplanması 
 3. Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 4. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi