Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukunun konusu, borç ilişkilerini oluşturan sosyal ilişkilerdir . Borçlar hukuku bir özel hukuk dalı olarak, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu, özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eden ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.
Bu kapsamda; her tür alacak, maddi ve manevi tazminat talepleri, kira hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi vs.) menkul ve gayrimenkul hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, karz, hizmet, vekalet, kefalet, istisna, bağışlama, haksız fiil gibi pekçok ilişki borçlar hukukunun alanına giren ilişkilerdir.
Kozyatağı Hukuk,  müvekkillerine, borçlar hukuku kapsamındaki tüm davalarda, dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasına yol açan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

  1. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlardan doğan davalar
  2. Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmelerden doğan davalar
  3. Satım Sözleşmesi doğan davalar
  4. Trampa Sözleşmesi doğan davalar
  5. Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler doğan davalar
  6. Görme Sözleşmeleri doğan davalar
  7. Teminat Sözleşmeleri doğan davalar


Danışmanlık Hizmetleri

  1. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi