Gayrimenkul Hukuku

Ülkemizde, eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu  gayrimenkul hukuku alanında oluşturmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, kişilerin,  taşınmaz mallar üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır.

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi  zararlara da duçar  olabilmektedirler. Ayrıca, devletler arası mütekabiliyet esasına göre yabancılara gayrimenkul edinme hakkı veren kanuni düzenlemeler de  Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.  
Kozyatağı Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırma davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davaları
 10. Önalım (şüfa) davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Tahliye davaları
 15. 15.İştira Davaları
 16. Vefa Davaları 
 17. Geçit Hakkı Davaları


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Gayrimenkul Alım ve Satımlarında, sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi  ve benzeri konularda hukuki olarak destek verilmektedir
 2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
 3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
 8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
 10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 20. Tapu işlemleri
 21. Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
 23. Yönetim planı hazırlanması
 24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi