Kamu İhale Hukuku

Kamu hizmeti yürütülürken idarelerin gereksinimlerinin karşılanmasında, ihtiyaç dışı fazlalıklarının elden çıkarılmasında "ihale usulü" büyük önem taşımaktadır. Gerek ihalenin ekonomik boyutu, gerekse de idarenin özel hukuk kişileri ile olan yakın ilişkisi konunun önemini ayrıca artırmaktadır. İdare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ülke içinde ve dışında kamu kesimi ve özel kesimle mal ve hizmet alım satımı, kiralama gibi ilişkiler kurmakta ve bu ilişkilerini belli bir usul dairesinde yürütmektedir. Ülkemizde genel bir idari usul yasası bulunmamakla birlikte; kamulaştırma, vergi ve ihale gibi konularda kanun koyucu düzenlemeler yapmış, idarelerin bu konularda önceden belirlenmiş olan bir usulü izleyerek işlem yapmasını veya karar almasını öngörmüştür. İşte bütün bu belirlenen usuller dairesinde  Kozyatağı Hukuk Bürosu, kamu ihale hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. İdare ve Danıştay'a iptal davası
 2. İhaleyi yapan kuruma itiraz
 3. Kamu İhale Kurumuna itiraz
 4. Tam yargı davası (Zarar tazmini)


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Alt Yüklenicilere İlişkin Esasların denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Çerçeve Sözleşme Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları işlemlerinin hukuki denetimini gerçekleştirmek
 3. Fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 4. Gıda Sicil ve Gıda Üretim Belgesi Alma işlemlerinin denetlenmesi, uygulanması
 5. Hakediş Düzenlenmesinin denetlenmesi
 6. Hizmet işleri genel şartnamesinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 7. İhale araştırılması, hukuki durumların tespit edilmesi
 8. İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. İş Deneyim Belgelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumların denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Kamu ihale sözleşmelerinin denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 13. Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 14. Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esaslarını düzenlemek
 15. Yapım işleri genel şartnamesi denetlenmesi, yorumlanması, uygulanması
 16. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi