İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen hukuk dalıdır. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir.
Bu hukuk dalında  Kozyatağı Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. İş akdinin feshi davaları
 2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
 3. İşe iade davaları
 4. Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 5. Sigortalılığın tespiti davaları
 6. Sözleşmenin yorumlanması davaları
 7. Sosyal sigorta davaları


Danışmanlık Hizmetleri

 1. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 2. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 3. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
 4. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 5. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 6. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması
 7. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi
 8. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 9. TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi
 10. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi